om oss

Vi arbetar för landsbygdens plats som den framtida motorn i vårt samhälle.

Vision

Med samverkan över gränser, nytänkande och modern teknik, säkerställer vi landsbygdens plats som den framtida motorn i vårt samhälle. 

Vi faciliterar en positiv utveckling för framtidens jord-och skogsbruk, energi- och livsmedelsindustri samt upplevelsenäring genom att vara en koordinator och en öppen arena för alla aktörer. 

Affärsidé

Vi identifierar framtidens utmaningar och möjligheter för en stark utveckling av landsbygden och dess gröna näringar. 

Vi koordinerar och faciliterar samverkansprojekt som stärker gröna näringars konkurrenskraft. 

Vi erbjuder den öppna arenan för kreativa och produktiva möten, för forskning och som testbädd. 

 

Våra aktörer

Med kompetens och erfarenhet från flera håll utvecklar vi framtiden. Vi välkomnar fler aktörer, här är några av de som finns med idag.

Maria Ek
Chef Landsbygdsenheten
Länsstyrelsen Västmanland

Lena Ryberg-Ericsson
Köpings Musteri AB & Smaka på Västmanland

Ylva Belin  
Rådgivare
Hushållningssällskapet

Karin Wiik 
Projektledare
Automation Region centrumbildning MDH

Grönt Kompetenscentrum kan vara en viktig länk för att stärka de gröna näringarna i länet. Det ligger i linje med den regionala livsmedelsstrategin som syftar till att öka länets livsmedelsproduktion fram till år 2030.
Länsstyrelsen Västmanland

Utökad förädlingsprocess och diversifiering är viktigt för lönsamhet, entreprenörskap och innovation på landsbygden som i sin tur ger nöjda konsumenter som kan handla mat med smak av regionen.
Lena Ryberg-Ericsson

Ägare, Köpings Musteri

Vi ser flera fördelar med den nya satsningen på ett grönt kompetenscentrum. Bland annat det tillredningskök som planeras som ger möjlighet för länets lantbrukare att förädla sina råvaror i en gemensam lokal där synergieffekter kan genereras. I slutänden skapar det lönsamma företag på landsbygden och fler direkta möten mellan producent och konsument.
Ylva Belin

Rådgivare, Hushållningssällskapet

Näringslivet och samhället är inne i den fjärde industriella revolutionen, som innebär en automatiserings- och digitaliseringsvåg för företag och organisationer.

E-handel och internet innebär att företag lätt kan komma ut på stora globala marknader och att konkurrensen från globala leverantörer ökar.  Visionärer förutspår en nodalisering av arbetslivet, vilket gör att människor kan arbeta när och var som helst.

De Gröna Näringarna ligger långt framme i automatisering och digitalisering och har förutsättningar att fortsätta göra detta. För att säkerställa behovet hos branschen behövs mötesplatser, som Ösby Grönt Kompetenscenter, där företagare, innovatörer, lärare, studenter och forskare m.fl. kan träffas för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och för att starta samarbeten, som leder till en utveckling och förnyelse av branschen.

Karin Wiik

Projektledare Näringsliv, Automation Region

X